Laboratory Director


Chih-Yu Wang cywang@citi.sinica.edu.tw

Postdoctoral Fellow


Yuan-Yao Shih ckm@citi.sinica.edu.tw

Research Assistant


Fang-Li Kung marykv1@citi.sinica.edu.tw

Yi-Hsuan Hung smily1124@citi.sinica.edu.tw

Tzu-Yuan Chung tzuyuan@citi.sinica.edu.tw

Yi-Shan Lin yishanlin0128@citi.sinica.edu.tw

Student


Ph.D.

Fredrick Awuor (TIGP SNHCC)

Khurshed Ali (TIGP SNHCC)

Lan-Yi Liu (Department of Economics, National Taiwan University)

Ph.D. (co-advise)

Cheng-Chih Chao (Department of Electrical Engineering, National Taiwan University)

Yi Zhang (Graduate Institute of Communication Engineering, National Taiwan University)

Master (co-advise)

Cheng-Hsun Han (Department of Computer Science, National Cheng-Hua University)

Yi-Chun Lai (Department of Computer Science, National Cheng-Hua University)

Jun-Jie Chen (Department of Computer Science, National Cheng-Hua University)

Alumni


Shih-Ying Chen (BoniO)

Wei-Chong Chen (Ph.D Program, Rice University)

Shang-Hong Hsu (China Telecom)

Jing-Yi Shi (MediaTek)